Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu zajmuje się organizacją szkoleń kwalifikacyjnych na wszystkie morskie świadectwa i dyplomy oficerskie z działu pokładowego i maszynowego zgodnie z wytycznymi Konwencji STCW. Ośrodek prowadzi również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i specjalistyczne dla członków załóg statków morskich. Ośrodek oferuje swoim klientom możliwość organizacji szkoleń na zamówienia indywidualne, uczestnicy szkoleń mają dostęp do nowoczesnych, multimedialnych sal dydaktycznych, laboratoriów i różnego typu symulatorów (m.in. mostek do manewrowania statkami, siłowni okrętowej, ARPA ,ECDIS, urządzenia nawigacyjne).

Morski Ośrodek Szkoleniowy prowadzi także szkolenia morskie w zakresie kursów żeglarskich i motorowodnych w standardzie PZŻ oraz PZMiNW, a także szkolenia kwalifikacyjne dla załóg jachtów komercyjnych, warsztaty szkoleniowe dla żeglarzy i sterników. MOSK oferuje także do wynajęcia sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń
w ośrodkach szkoleniowych Politechniki Morskiej w Szczecinie

Informacje dotyczące administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych

Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń prowadzonych przez ośrodki szkoleniowe Politechniki Morskiej w Szczecinie jest Politechnika Morska w Szczecinie (PM) ul. Wały Chrobrego 1- 2, 70-500 Szczecin, tel. (91) 48 09 400, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kategorie danych osobowych

Zakres podawanych danych osobowych warunkują wymagania danego szkolenia. Kategoriami danych, które PM może przetwarzać, są:

 • dane obowiązkowe wynikające z przepisów międzynarodowych i krajowych, m.in.: imię, imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, seria i numer dowodu tożsamości/ paszportu, nr PESEL,
 • dane kontaktowe takie jak nr telefonu czy adres e-mail,
 • dane podane dobrowolnie, np. dane kontaktowe w celu otrzymywania informacji marketingowej dotyczącej oferty usługowej ośrodka szkoleniowego.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

 1. przygotowania i przeprowadzenia szkoleń i kursów,
 2. kontaktowych w sprawach związanych z realizacją szkolenia/ kursu,
 3. otrzymania zaświadczenia upoważniającego do odbioru certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji lub umożliwiającego podejście do egzaminów przeprowadzanych przez zewnętrzne jednostki oraz otrzymania świadectwa/ certyfikatu ukończenia szkolenia/ kursu,
 4. wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych,
 5. przesyłania informacji marketingowej dotyczącej oferty usługowej ośrodków,
 6. udzielania odpowiedzi na pytania składane mailowo, a także poprzez strony w mediach społecznościowych typu Facebook.
 7. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1] - podejmowanie działań w celu zawarcia oraz realizacji umowy dla celów, o których mowa w pkt. 1) w akapicie powyżej,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego dla celów, o których mowa w pkt. 1), 3) i 4),
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora danych dla celów, o których mowa w pkt. 2),
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą dla celów, o których mowa w pkt. 5) i 6).

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez administratora.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe niezbędne do realizacji szkolenia/ kursu przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane są do momentu jej odwołania.

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo:

 • prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane przez administratora w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).